Algemene voorwaarden van Louise's Travel Choice, gevestigd te Laren (NH), 1250 AG Postbus 258, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum als Interline BV onder nummer 32065648.

Artikel 1: Inleidende Bepalingen

In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

A. Louise's Travel Choice: reisorganisator die in de uitoefening van haar bedrijf op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van tevoren georganiseerde reizen aanbiedt.

B. Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van tevoren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat, alsmede tenminste twee van de volgende diensten: 1. vervoer, 2. verblijf, 3. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, welke een essentieel onderdeel van de reis uitmaakt.

C. De reiziger: de wederpartij van Louise's Travel Choice of degene voor wie de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard.

D. Boekingskantoor: het bedrijf dat tussen de reiziger en Louise's Travel Choice bemiddelt bij het sluiten van de reisovereenkomst.

E. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten, alsmede op overeenkomsten met betrekking tot eigen vervoer reizen. Louise's Travel Choice kan bedingen dat deze reisvoorwaarden ook van toepassing zijn op overeenkomsten met betrekking tot andere reizen, mits zulks in de publikatie wordt vermeld.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst, uitvoering en wijzigingen. 

A. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Louise's Travel Choice. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks, hetzij via bemiddeling van een boekingskantoor plaatsvinden.

B. Het aanbod van Louise's Travel Choice is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen.

C. De reiziger zal de voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens betreffende hemzelf en de eventuele medereizigers verstrekken aan het boekingskantoor c.q. Louise's Travel Choice.

D. Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door Louise's Travel Choice aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). Louise's Travel Choice zal een reŽle inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Medische essenties behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming van Louise's Travel Choice. Louise's Travel Choice heeft in dat geval het recht de volgende kosten in rekening te brengen:

aa. de door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten.

bb. aan de afwijking of toevoeging verbonden organisatiekosten alsmede de communicatiekosten.

E. De reisovereenkomst wordt door Louise's Travel Choice naar beste weten en kunnen uitgevoerd. Opdrachtgever is zich er echter terdege van bewust, gelet op de bestemmingen die Louise's Travel Choice aanbiedt, dat met wijzigingen/annuleringen rekening moet worden gehouden. Louise's Travel Choice is bevoegd de reisovereenkomst op niet fundamentele punten te wijzigen, zonder dat de opdrachtgever alsdan bevoegd is tot kosteloze annulering. Bij fundamentele wijzigingen van de reisovereenkomst door Louise's Travel Choice is opdrachtgever bevoegd tot kosteloze annulering binnen 48 uur nadat opdrachtgever van de wijziging heeft kennisgenomen. Indien opdrachtgever niet tot annulering is overgegaan, tracht Louise's Travel Choice met opdrachtgever tot een redelijke oplossing te komen.

aa. Indien zich een omstandigheid voordoet welke ingevolge art.5, lid H, als overmacht wordt gekwalificeerd, behoudt Louise's Travel Choice zich het recht voor het reisschema te wijzigen of te annuleren.

Artikel 3: Betaling

A. Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient een bedrag (aanbetaling) te worden voldaan dat gelijk is aan 15% van de totale overeengekomen reissom.

B. In bijzondere situaties is Louise's Travel Choice gerechtigd 50% van de reissom te verlangen.

C. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van Louise's Travel Choice. Indien de overeenkomst binnen zes weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

D. Indien de in het vorige lid van dit artikel vermelde betalingstermijn door opdrachtgever niet is nagekomen wordt de reservering, na voorzover mogelijk opdrachtgever uitdrukkelijk te hebben aangemaand, door Louise's Travel Choice als geannuleerd beschouwd en is Louise's Travel Choice gerechtigd, conform het bepaalde, de kosten van de opdrachtgever te vorderen.

E. De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Louise's Travel Choice heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten die gelijk zijn aan 15% van het gevorderde, met een minimum van 75 euro, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden in aanmerking nemende, onbillijk is.

Artikel 4: Annulering door de reiziger 

A. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid bij Louise's Travel Choice een annuleringsverzekering af te sluiten, op welke mogelijkheid opdrachtgever wordt gewezen bij de boeking/reservering. De verschuldigde premie voor de annuleringsverzekering wordt afzonderlijk van de aanbetaling berekend. Eerst nadat de premie voor de annuleringsverzekering, welke normaliter tegelijkertijd met de aanbetaling wordt voldaan, door Louise's Travel Choice is ontvangen, kan hierop aanspraak worden gemaakt.

B. Indien opdrachtgever een boeking annuleert zonder een annuleringsverzekering te hebben afgesloten, is deze over de reissom annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen bij annulering:

aa tot dertig dagen voor aanvang van de reis 25% van de reissom met een minimum van 200 euro.

bb vanaf de dertigste dag tot aan de de zevende dag voor aanvang van de reis 60% van de reisom.

cc. vanaf de zevende dag tot aan de dag van vertrek of later de volledige reissom.

C. Annulering dient telefonisch te worden aangemeld en schriftelijk te worden bevestigd. De datum waarop het schriftelijke annuleringsbericht wordt ontvangen, is in deze bepalend.

D. Het annuleren van de reissovereenkomst voor een deel van de deelnemers, die gezamenlijk een accomodatie van welke aard ook hebben geboekt, geldt als annuleren van de gehele reisovereenkomst. Derhalve dienen in ieder geval de bedragen uit lid B te worden voldaan.

Artikel 5: Aansprakelijkheid en overmacht

A. De opdrachtgever en de deelnemers zijn verplicht tot het sluiten van een reisongevallenverzekering. Bij Louise's Travel Choice zijn er mogelijkheden de reisverzekering ten kantore af te sluiten.

B. Louise's Travel Choice is nimmer aansprakelijk voor schade, indien deze het gevolg is van tekortkomingen van de opdrachtgever zelf. Tekortkomingen van deelnemers worden hier gezien als tekortkoming van de opdrachtgever.

C. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade, waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reisongevallen en/of annuleringsverzekering.

D. Mocht de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaan, terwijl Louise's Travel Choice aansprakelijk is voor de schade van de reizigers, dan kan de aansprakelijkheid van Louise's Travel Choice nimmer verder gaan dan een vergoeding van de reissom c.q. deelnemerssom. Schade geleden in de uitoefening van beroep of bedrijf wordt door Louise's Travel Choice uitdrukkelijk uitgesloten.

E. Een aanspraak van enige deelnemer op schadevergoeding wegens gederfde vakantievreugde, indien Louise's Travel Choice hiervoor aansprakelijk is te stellen, kan nimmer verder gaan dan een vergoeding van de reissom c.q. deelnemerssom.

F. De reis wordt uitgevoerd conform de verwachtingen die opdrachtgever en deelnemers naar in Nederland geldende opvattingen mogen koesteren. De kwaliteit van de uitvoering wordt mede bepaald door de gebruiken en gewoontes van het land en de plaats waar de diensten worden verleend, alsmede door het bedrag van de reissom.

G. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Louise's Travel Choice gelden ook ten behoeve van werknemers van Louise's Travel Choice, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij een verdrag of wet dit uit sluit.

H. De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsuitsluitingen gelden niet indien schade is van grove schuld van Louise's Travel Choice of haar leidinggevende ondergeschikten.

I. Onder overmacht wordt verstaan de situatie dat Louise's Travel Choice wegens buiten haar macht liggende omstandigheden, zoals wijziging in de vertrek- of aankomsttijden veroorzaakt door de betrokken vliegtuigmaatschappijen of reisagentschappen, oorlog, stakingen, brand en voorts elke omstandigheid die krachtens de huidige rechtsopvattingen niet voor rekening komt van Louise's Travel Choice.

Artikel 6: Verplichtingen van de reiziger

A. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding of de plaatselijke agent van de reisorganisator te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van de bescheiden die in de desbetreffende dienstregelingen staan vermeld, die onder meer kunnen bestaan uit een geldig paspoort, benodigde visa, gezondsheidsattesten betreffende de vereiste vaccinaties en eventueel rijbewijs en groene kaart.

Artikel 7: Klachten

A. Eventuele klachten omtrent het verblijf ter reisbestemming dienen direct ter plaatse schriftelijk aan de vertegenwoordiger van Louise's Travel Choice te worden gemeld. Bij gebreke van een vertegenwoordiger dient de klacht onverwijld schriftelijk aan Louise's Travel Choice te worden doorgegeven. Indien de klacht niet ter plaatse op bevredigende wijze kan worden opgelost, dient de klacht binnen viertien dagen na terugkomst door middel van een aangetekende brief aan Louise's Travel Choice te worden gemeld, voorzien van een bewijs van de uitvoerende organisatie/lokaal agent op de plaats van bestemming, waarbij de klacht in eerste instantie is aangemeld, bij gebreke waarvan een klacht niet in behandeling kan worden genomen. 

B. Indien de opdrachtgever de bestemming vroegtijdig verlaat, c.q. vroegtijdig de tour afbreekt, zonder Louise's Travel Choice hiervan in kennis te hebben gesteld, verliest de opdrachtgever alle aanspraken.

Artikel 8: Toepasselijk recht en geschillen 

A. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

B. Alle geschillen tussen opdrachtgever en Louise's Travel Choice, welke voortvloeien uit boekingen/reserveringen, worden bij de bevoegde rechter aangebracht.